تبلیغات
مرکز تست های روانشناسی

مرکز تست های روانشناسی

تامین ابزار های سنجشی پژوهشگران و دانشجویان ویژه استفاده پژوهشی

 

تست های روانشناسی

 

نوشته شده توسط:

مقیاس هیجان خواهی زاکرمن (فرم پنجم )
این محصول به صورت فایل می باشد و  از پس از واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:به همراه پایایی و روایی تست
قیمت:5000 تومانتست های روانشناسی

 

نوشته شده توسط:

 پرسشنامه سبکهای دلبستگی بزرگسال هازن و شور(نسخه جدید 1993).

این محصول به صورت فایل می باشد و  از پس از واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:به همراه پایایی و روایی تست
قیمت:5000 تومان

پرسشنامه سبکهای حل مسئله لانگ و کسیدی(1996).
این محصول به صورت فایل می باشد و  از پس از واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:به همراه پایایی و روایی تست
قیمت:5000 تومان

تست افسردگی بک.
این محصول به صورت فایل می باشد و  از پس از واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:به همراه پایایی و روایی تست
قیمت:5000 تومان

مقیاس اضطراب زانک (S.A.A).
این محصول به صورت فایل می باشد و  از پس از واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:به همراه پایایی و روایی تست
قیمت:5000 تومان

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (Enrich).
این محصول به صورت فایل می باشد و  از پس از واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:به همراه پایایی و روایی تست( فرم کوتاه و بلند)
قیمت:7000 تومان

مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت.
این محصول به صورت فایل می باشد و  از پس از واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:به همراه پایایی و روایی تست
قیمت:5000 تومان
پرسشنامه منبع کنترل راتر.
این محصول به صورت فایل می باشد و  از پس از واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:به همراه پایایی و روایی تست
قیمت:5000 تومان
مقیاس بلوغ عاطفی (EMS).
این محصول به صورت فایل می باشد و  از پس از واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:به همراه پایایی و روایی تست( 48 سوالی)
قیمت:5000 تومان


پرسشنامه نگرش مذهبی.
این محصول به صورت فایل می باشد و  از پس از واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:به همراه پایایی و روایی تست(تعداد سوال 37)
قیمت:5000 تومان


پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (GHQ).
این محصول به صورت فایل می باشد و  از پس از واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:به همراه پایایی و روایی تست(تعداد سوال 28)
قیمت:5000 تومان